برای اطلاع از هزینه های ثبت نام به بخش "فرم شرکت در همایش" مراجعه گردد.

نحوه پرداخت هزینه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.