نحوه ارائه سخنرانی:

ارائه شفاهی از طریق فایل پاورپوینت اماده شده توسط نویسنده و به مدت 10 الی 15 دقیقه خواهد بود.

 

نحواه ارائه پوستر:

پوسترها صرفا در ابعاد 110 * 90 (به ترتیب ارتفاع و عرض) طبق الگوی ذیل اماده شوند.

 

الگوی تهیه پوستر