شروع پنل کامپیوتر ..
1395-09-15
شروع پنل کامپیوتر ..

پنل رباتیک و کامپیوتر آغاز شده است جهت ارائه مقاله های مربوطه و استفاده از مطالب تشریف بیاورید مکان (ساختمان امام خمینی _طبقه چهار _پنل کامپیوتر و رباتیک)