جوایز اعطایی به ..
1395-09-14

طبق تصمیم گیری کمیته برگزاری همایش به سخنرانی ها و پوسترهای برتر در مراسم اختتامیه همایش جوایزی اعطا خواهد شد .