برنامه ارائه مقالات اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی
1395-09-10

برنامه ارائه مقالات اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی به شرح ذیل تقدیم می گردد:


برنامه نشست های همایش


پنل مهندسی مکانیک


پنل های مهندسی رباتیک و کامیپوتر و مهندسی برق