چاپ مقالات منتخب همایش در Journal of computers کشور فنلاند (ISI و Scopus)
1395-07-17

با تفاهم انجام گرفته مقالات برگزیده همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی در مجله Journal of computers کشور فنلاند (ISI و Scopus) به چاپ خواهد رسید.

 

 

 

مشخصات مجله در سایت Thomson Reuter :

 

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Journal%20of%20Computers