چاپ مقالات برگزیده همایش در مجلات ISI معتبر و دارای موضوع تخصصی
1395-03-25
چاپ مقالات برگزیده همایش در مجلات ISI معتبر و دارای موضوع تخصصی

با تفاهم صورت گرفته با دو عنوان مجله نمایه شده در Thomson Reuters پایگاه استنادی ISI مقالات منتخب همایش در شماره های معمول و ویژه این مجلات به چاپ خواهد رسید. روند داوری این مجلات بر مبنای داوری همایش خواهد بود.

لذا شایسته است مقالات به صورت انگلیسی نیز آماده گردد تا روند چاپ مقالات تسریع گردد. 

عنوان و مشخصات مجلات مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد.