کمیته برگزاری
دکتر کریم زارع
رئیس افتخاری
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
وب سایت: www.bpj.ir
پست الکترونیکی: research [at] iauil.ac.ir
دکتر آرش رنجبران
رئیس همایش
دکترای تخصصی طراحی مکانیک از دانشگاه تبریز (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
وب سایت: iauil.ac.ir/fa/cv.aspx?id=69
پست الکترونیکی: ranjbaranarash [at] gmail.com
تلفن: 04133416881
کمیته علمی
دکتر حامد تقی پور فرشی
دبیر کمیته علمی
استادیار گروه برق، دکترای تخصصی الکترونیک از دانشگاه تبریز
وب سایت: iauil.ac.ir/fa/sakhtar.aspx
پست الکترونیکی: ha_taghipour1 [at] yahoo.com
دکتر مرتضی عباس زاده
دبیر کمیته علمی
دکترای تخصصی سیستم های نرم افزاری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
وب سایت: iauil.ac.ir/fa/karkonan.aspx?id=15&t=1
پست الکترونیکی: m_a138 [at] yahoo.com
تلفن: 04133419600
کمیته اجرایی
علیرضا لطفی
دبیر اجرایی
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
پست الکترونیکی: arlotfi [at] gmail.com
کمیته علمی
اصغر محمدیان
مسئول کمیته داوران
دکترای تخصصی معماری کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
وب سایت: iauil.ac.ir/fa/cv.aspx?id=57
پست الکترونیکی: asgharmohamadian [at] iauil.ac.ir
تلفن: 09143045193
شورای سیاستگذاری
مهندس اصغر رضایی
عضو کمیته برگزاری
مهندسی مواد - ریخته گری.
وب سایت: iauil.ac.ir
پست الکترونیکی: sanat [at] iauil.ac.ir
تلفن: 04133419545
کمیته علمی
دکتر سمیه دهقان
عضو کمیته علمی
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی و فارغ التحصیل دانشگاه ییلدیز تکنیک استانبول.
وب سایت: iauil.ac.ir/fa/cv.aspx?id=30
پست الکترونیکی: so.dehghan [at] iauil.ac.ir
دکتر رضا طسوجی آذر
عضو کمیته علمی
دکترای تخصصی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه ارومیه.
پست الکترونیکی: arlotfi [at] gmail.com
دکتر لیلا محمدیان
عضو کمیته علمی
استادیار، مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
وب سایت: lmohammadian.iaushab.ac.ir/
پست الکترونیکی: l.mohammadian [at] iaushab.ac.ir
بهمن آراسته
دکتر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
پست الکترونیکی: b_arasteh [at] gmail.com
منوچهر زاداحمد
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی - مهندسی نرم افزار.
وب سایت: iauil.ac.ir/asatid/22/%d9%85%d9%86%d9%88%da%86%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af
پست الکترونیکی: zadahmad [at] iauil.ac.ir
سعید سعیدوند
عضو کمیته علمی
دکترای تخصصی، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: saeedvand [at] tabrizu.ac.ir
امین حدیدی
دکتر
استادیار مهندسی مکانیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
پست الکترونیکی: amin.hadidi [at] yahoo.com
کمیته داوران
آرزو اسدنسب
داور
گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی
پست الکترونیکی: a.asadnasab [at] gmail.com
دکتر بهاره اسدی
دکتر
دکترای تخصصی معماری کامپیوتر
وب سایت: -
پست الکترونیکی: research [at] iauil.ac.ir
دکتر منیره احمدی
دکتر
دکترای تخصصی مهندسی برق - قدرت، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان
پست الکترونیکی: researchi [at] iauil.ac.ir