آدرس دبیرخانه همایش: آذربایجان شرقی ایلخچی، خیابان امام (ره)، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی، باشگاه پژوهشگران جوان -  تلفن تماس: 04133419519

Refresh Code